KS, 
Frankfurt am Main, Enkheim, 2012

KS

Frankfurt am Main, Enkheim, 2012